งานประชุมครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด